ගෝලීය ශ්‍රී ලංකා සංසදය විසින් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත බාර දුන් ලිපිය

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *