ගෝලීය ශ්‍රී ලංකා සංසදය විසින් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත බාර දුන් ලිපිය

You may also like...