යෝජිත 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව සංඝයා වහන්සේ විසින් 2018 මැයි මස 3 වන දින පැනවූ සංඝ ආඥාව පිළිබඳවයි

Please click here to sign the online petition.

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *