දිස්‌ත්‍රික්‌ක 15 ක හදිසි ආපදා තත්ත්වයෙන් මියගිය ගණන 203 ට නගී.. 96 ක්‌ තවමත් අතුරුදන්…ලක්‌ෂ 6ක්‌ විපතට පත්වෙති

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *