කුමන්ත‍්‍රණකාරීන්ගෙන් රට බේරා ගැනීමට සෘජු නායකත්වයක් බලයට පත්කර ගැනීමට එක්වන්න – ගෝලීය ශ‍්‍රී ලංකා සංසදය

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *