අපි ඔබෙන් නව පණ ලබා යළි මෙහි උපන්නෙමු අද දිනේ! සියලූ දෙනා වෙත; මවුබිම වෙනුවෙන් බලපෑමක් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටීම!!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *