19 සම්මත වුණොත් ජනාධිපති පාලනය කරන්නෙත් අගමැති

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *