19 සම්මත වුණොත් ජනාධිපති පාලනය කරන්නෙත් අගමැති

ජනාධිපතිවරයා සතු විධායක බලතල සංවරණය කිරීමට යෝජිත 19 වැනි ව්‍යවස්‌ථා සංශෝධනය මේ දිනවල පුළුල් කතාබහකට ලක්‌ව ඇති මාතෘකාවකි. 19 වැනි ව්‍යවස්‌ථා සංශෝධනය යනු කුමක්‌ද? එයින් ජනාධිපතිවරයා සතු බලතල අඩු කරන්නේ කෙසේද? ජනාධිපති තනතුරට වැඩි බලතල ලබාදීම ජේ. ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයා සකස්‌ කළ ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාවේ පදනම වූ බැවින් එම තනතුරේ බලතල අඩුකිරීම සමස්‌ත ආණ්‌ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාවට බලපාන්නේ කෙසේද? ජ්‍යෙෂ්ඨ අධිනීතිඥ ගෝමින් දයාසිරි කරන විග්‍රහයකි මේ.

Go to source

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *