විල්පත්තුවේ විලත්තයිකුලම් රක්ෂිතය කපා පදිංචි කර ඇත්තේ යුද්ධයෙන් අවතැන් වූවන් නොවේ. – විගණකාධිපති වාර්තාවෙන් හෙළි වෙයි!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *