රියර් අද්මිරාල් සරත් වීරසේකර මානව හිමිකම් කොමසාරිස්‌ට අභියෝග කරයි…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *