මුහුද දෙබෑ කෙරුව.. අහස පොළොව සිම්ඹ…රටට සෙනෙහේ පිදුව.. ලෙයින් මසින් සැදුණ..ඔවුහු තැවෙති අද මහමඟ…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *