තාවකාලිකව රජවුනු විජාතිකත්වය පරදා ජාතික ධජය ළෙලවමු

1815දී අපව ඉංග්‍රීසීන් විසින් ගිවිසුමක් මාර්ගයෙන් කපටි ලෙස (ඔවුන්ගේ කපටිකම් වලට අපි එදවස සිටම රැවටෙමින් සිටිමු.) යටත් කර ගැනීමෙන් පසුව 1818, 1848 ආදී ලෙසින් විවිධ නිදහස් සටන් ඇතිවිය. ඒ සමහර සටන් ජයග්‍රහණයෙන්ද ඇතැම් ඒවා පරාජයෙන්ද කෙළවර විය. ජයග්‍රහණය කළද පරාජය වුවද ඒ සියල්ලම අධීන වූ නිදහසක් බටහිරින් වියෝවූ ජාතික අනන්‍යතාවයක් ගොඩනගාගැනීමට අප යන අනවරත ගමනේ සංධිස්ථාන වෙයි. 

Go to source

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *