ගෝලීය ශ්‍රී ලාංකික සංසදයේ රණවිරු සුබසාධනයට එක්‌වෙමු

විදේශගතව සිටින දේශප්‍රේමී ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ එකමුතුවෙන් පිහිටුවා ගනු ලැබූ ගෝලීය ශ්‍රී ලාංකික සංසදය මගින් රට දැය වෙනුවෙන් ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් කටයුතු කළ රණවිරුවන්ගේ සුබසාධනය සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙළක්‌ අරඹා තිබේ.

ඔවුන්ගේ එම සද් කාර්යයයෙහි පළමු කටයුත්ත ලෙස මිරුසුවිල් සිද්ධිය හමුවේ මරණීය දණ්‌ඩනය නියම වූ රණවිරු සුනිල් රත්නායකගේ අඩක්‌ නිම කළ නිවසේ ඉතිරි කටයුතු නිම කිරීම දැනටමත් ආරම්භ කර ඇත.

Go to source

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *