උතුරේ රාජ්‍ය විරෝධී කල්ලි

නැවතත් උතුරේ රාජ්‍ය විරෝධී කල්ලි ක්‍රියාත්මක වීමට පටන්ගෙන ඇත. 2009 කොටි (දෙමළ) ත්‍රස්තවාදය පරාජය කිරීමෙන් පසු අවුරුදු පහකට වැඩි කාලයක් තිස්සේ උතුරේ රාජ්‍ය විරෝධී කල්ලි ක්‍රියාත්මක නො වී ය. එයින් කියැවෙන්නේ එකල උතුරේ දෙමළ ජාතිවාදයක් නොතිබූ බව නො වේ. දෙමළ ජාතිවාදය මතු නොව දෙමළ බෙදුම්වාදය ද උතුරේ තිබිණි. ඒ මතවාද එහි නැති නොවිණි. ඒ මතවාද විශේෂයෙන් ම ඊනියා උගත් දෙමළ ජනයා අතර විය. ඔවුන්ට බටහිරයන්ගේ ද ඉන්දීයයන්ගේ ද විසිරුණු දෙමළ ජනයාගේ ද අනුගයහය හා ආධාරය ලැබිණි. එහෙත් ඒ දෙමළ ත්‍රස්තවාදයක් කරා නැවත වර්ධනය නො විණි. එයට ප්‍රධාන හේතුව හමුදාව එහි පවත්වා ගෙන යෑම ය.

Go to source

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *