අපේ රටේ වටිනා තැන් පිට රටට විකුණන්න ප්ලෑන් කළේ කවුද?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *